Lög foreldraráðs Menntaskólans við Sund

1.gr. Félagið heitir Foreldraráð Menntaskólans við Sund(FMS). Aðsetur félagsins er að Gnoðarvogi 43 í Reykjavík.

Tilgangur, markmið og leiðir:

2. gr. Tilgangur félagsins er að stuðla að auknum gæðum skólans og leitast við að bæta jafnframt almenn skilyrði og aðstæður einstakra nemenda til menntunar og almenns þroska. Markmiðum sínum hyggst ráðið ná meðþví meðal annars að:

• stuðla að aukinni vitund foreldra/forráðamanna um forsjárskyldur sínar og þekkingu þeirra á réttindum og skyldum sínum og barna þeirra.

• vera samráðs- og samstarfsvettvangur foreldra/forráðamanna sem starfar í fullu samráði við stjórn nemendafélags, félagsmálafulltrúa og forvarnarfulltrúa skólans.

• auka sýnileika og nánd foreldra/forráðamanna sem veiti yfirvöldum, skólastjórnendum, kennurum og nemendum stuðning í skólastarfinu.

• koma á, efla og tryggja gott samstarf foreldra/forráðamanna og starfsfólks skólans.

• hvetja til aukins stuðnings og hvatningar foreldra/forráðamanna við börn sín og nám þeirra.

• vera bakhjarl skólans og auka áhrif foreldra/forráðamanna sem hagsmunahóps um bættan hag og stöðu skólans.

• standa vörð um réttindi nemenda til menntunar og farsæls þroska

Aðild:

3. gr. Félagsmenn eru allir foreldrar og aðrir forráðamenn nemenda skólans. Foreldrar og aðrir forráðamenn geta óskað eftir að vera skráðir úr félaginu með skriflegri beiðni til stjórnar félagsins. Ráðið er jafnframt opið öðrum velunnurum skólans sem óska eftir aðild.

Stjórn félagsins:

4 gr. Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Hann skal halda árlega í október. Til fundarins skal boðað bréflega/tölvupósti með a.m.k. 7 daga fyrirvara með dagskrá. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum í atkvæðagreiðslu.

Dagskrá aðalfundar skal vera:

a) Kosning fundarstjóra og fundarritara.

b) Skýrsla stjórnar um störf hennar og starfsemi félagsins.

c) Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða ársreikninga.

d) Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikning og afgreiðsla þeirra.

e) Kosning í stjórn félagsins.

f) Kosning tveggja endurskoðenda og tveggja til vara.

g) Önnur mál.

Stjórnin gegnir hlutverki foreldraráðs og skal skipuð fimm foreldrar/forráðamenn nemenda, sem kosnir eru til tveggja ára í senn, tveir stjórnarmenn annað hvert ár og þrír hitt árið. Tveir varamenn skulu kosnir hvert ár. Stjórn skal skipta með sér verkum, þ.m.t. skipa formann. Varamenn skulu hafa setu- og tillögurétt á fundum stjórnar. Stjórnin skal halda gerðarbók þar sem bókuð eru öll mál sem tekin eru fyrir og allar ákvarðanir stjórnar. Einfaldur meirihluti stjórnarmanna ræður úrslitum ef ekki er einhugur um ákvarðanatöku.

Fjármál:

5. gr. Tekjur félagsins eru styrkir sem stjórn félagsins er heimilt að taka við frá opinberum aðilum og öðrum er styðja vilja félagið og starfsemi þess, svo og önnur fjáröflun. Reikningstímabil og fjárhagsár félagsins er frá 1. október til 30. september ár hvert.

Breytingar á samþykktum:

6. gr. Samþykktum þessum má aðeins breyta á aðalfundi félagsins. Tillögur að breytingum þurfa að berast stjórn félagsins ekki síðar en 14 dögum fyrir boðaðan aðalfund. Tillögur til breytinga á samþykktum þessum, sem stjórn félagsins hyggst leggja fram, skal kynna um leið og boðað er til aðalfundar.

7. gr. Ákvörðun um slit félagsins verður einungis tekin á aðalfundi með einföldum meirihluta og renna eignir þess til Menntaskólans við Sund

Síðast uppfært: 23.08.2017