ÞÝSK1FR05 - Orðaforði og lesskilningur

Færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun er aukin enn frekar. Farið er dýpra í málfræðiatriði fyrra þreps og ný og flóknari þjálfuð. Unnið er með fjölbreytilegt lesefni, hlustunar- og myndefni og nemendum í auknum mæli gert að tjá sig um innihald þess. Nemendur vinna sjálfstæð verkefni og miðla þeim munnlega og skriflega. Lögð er ríkari áhersla á menningu og þjóðfélagsmál í þýskumælandi löndum. Í lok annar eiga nemendur að hafa náð kunnáttu upp á stig A2 samkvæmt Evrópska tungumálarammanum.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
 • notkun tungumálsins í færniþáttunum fjórum við mismunandi aðstæður
 • ólíkum viðhorfum og gildum, hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar sem tungumálið er notað og geta tengt þau eigin reynslu, samfélagi og menningu

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja mál sem talað er við mismunandi aðstæður
 • lesa margs konar gerðir texta og beita mismunandi lestraraðferðum
 • skrifa ýmis konar texta, jafnt formlega sem óformlega
 • tjá sig skýrt um málefni sem hann hefur kynnt sér og undirbúið

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja meginatriði daglegs máls, s.s. samræður og fjölmiðlaefni um kunnugleg málefni
 • tileinka sér efni ritaðra texta af ýmsu tagi og nýta á mismunandi hátt
 • lesa mismunandi texta, túlka þá og tjá sig munnlega og skriflega um efni þeirra
 • ræða við aðra af nokkru öryggi um efni sem hann þekkir vel til
 • taka þátt í einföldum skoðanaskiptum og færa rök fyrir máli sínu
 • tjá sig á nokkuð skýran hátt um ýmis almenn eða sérhæfðari efni sem hann hefur kynnt sér vel
 • skrifa flóknari og fjölbreyttari texta en áður

Gerð er grein fyrir námsmati og sundurliðun þess í námsáætlun.

Undanfari: ÞÝSK1MÁ05