FÉLA3LO05 - Lokaverkefni

Lokaáfanginn er framhaldssáfangi í félagsfræði. Lögð er áhersla á að nemandi nýti sér þá þekkingu og færni sem hann hefur tileinkað sér úr félagsfræðinámi sínu í skólanum með sérstakri áherslu á aðferðafræði, rannsóknarvinnu og heimildaöflun. Nemendur velja sér rannsóknarefni í samráði við kennara hverju sinni. Í rannsókn sinni geta nemendur byggt á fyrri þekkingu úr námi sínu. Nemendur vinna rannsóknarverkefni ýmist sem einstaklings-, para- eða hópverkefni. Að rannsóknarvinnu lokinni er unnin rannsóknarskýrsla og annað kynningarefni. Nemendum er ætlað að kynna rannsókn sína fyrir samnemendum t.d. á veggspjöldum, myndbandi, vefsíðu, bæklingi eða glærum. Áhersla er á sjálfstæð vinnubrögð nemenda undir leiðsögn kennara.

Þekkingarviðmið
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • aðferðum sem notast er við í rannsóknum félagsvísinda, megindlegum og eigindlegum rannsóknum, kostum þeirra og göllum
 • kenningarlegum sjónarhornum félagsvísinda og þeim kenningum sem undir þau heyra
 • helstu hugtökum félagsvísinda

Leikniviðmið
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • gera raunhæfar áætlanir um rannsóknarvinnu
 • skipuleggja sérhæft rannsóknarverkefni í félagsvísindum
 • beita mismunandi rannsóknaraðferðum
 • leggja mat á hvaða rannsóknaraðferðir henta best við mismunandi aðstæður og á mismunandi rannsóknarefni
 • velja kenningarlega nálgun út frá viðfangsefni
 • útbúa rannsóknarspurningar og framkvæma rannsókn
 • nýta sér upplýsinga- og samskiptatækni til að safna heimilda og gagna
 • lesa fræðilegan texta um rannsóknir
 • setja fram niðurstöður rannsókna, þ.á.m. myndir og gröf
 • vinna vandaða rannsókn og skrifa rannsóknarskýrslu

Hæfniviðmið
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • sýna frumkvæði, öguð og sjálfstæð vinnubrögð
 • vinna úr og túlka niðurstöður gagna, þ.á.m. myndir og gröf
 • leggja gagnýnið mat á gæði rannsóknarinnar
 • nýta sér þekkingu í meðferð heimilda og geta greint á milli og lagt mat á áreiðanleika heimilda
 • beita kenningum og hugtökum í eigin rannsóknum
 • útskýra, greina, draga ályktun af og miðla niðurstöðum rannsóknar
 • taka þátt í og stjórna upplýstri umræðu um málefni er snerta samfélagsmál
 • taka ábyrgð á eigin námi
 • tjá skoðanir sínar og verkefni á skýran hátt, draga ályktanir og rökstyðja í fræðilegu samhengi

Nánari upplýsingar á námskrá.is